Algemene voorwaarden Autorijschool de Toekomst | KvK 60268549

algemene-voorwaarden-pdfArtikel 1 - De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels:

 1. De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. Een lesblok duurt 2 en een half uur en bestaat uit twee rijlessen van ieder 1 uur en 15 minuten (inclusief 5 minuten pauze per rijles). Het lesblok moet volledig worden benut door de leerling(en). Het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.
 3. De rijlessen worden gepland in overleg met de leerling. In principe na de laatste rijles van de week, worden de rijles(sen) voor de volgende week gepland. Een rijles is niet altijd standaard 1 uur en minuten. Er wordt gekeken naar de beschikbare tijd van de leerling en instructeur. De tijd die de leerling rijles heeft is de tijd die doorberekend wordt.
 4. De leerling legt de tussentijdse toets/examen in principe af in het motorvoertuig waarmee ook rijles wordt genoten. In geval van onmacht kan het echter gebeuren dat de leerling de tussentijdse/examen toets af moet leggen met een vervangend motorvoertuig.
 5. De tussentijdse toets/examen wordt gepland wanneer de instructeur vindt dat de leerling het gewenste niveau heeft om tot planning van de tussentijdse toets/examen over te gaan. E.e.a. geschiedt in goed onderling overleg met de leerling en/of ouder(s) en/of voogd(en).
 6. De rijschool heeft voor het geval dat er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, een goede verzekering afgesloten.
 7. Indien de rijles niet door kan gaan wordt de leerling hiervan zo spoedig (als) mogelijk op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
 8. Het lesmotorvoertuig is schoon, netjes en onderhouden. In lesmotorvoertuigen wordt niet gegeten of gerookt.
 9. De instructeur zit fris naast de leerling en gedraagt zich naar de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen.

Artikel 2 - De leerling dient zich te houden aan de volgende regels:

 1. Om lessen te volgen moet de leerling minstens 16,5 jaar zijn.
 2. De leerling dient tijdens de les altijd een wettelijk geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen.
 3. De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat kan deze de instructeur hiervan tijdig, minimaal 15 minuten vóór aanvang van de les, op de hoogte stellen. De instructeur heeft dan de mogelijkheid om eerst een andere leerling op te halen. Ben je er niet zonder iets te laten weten heeft de rijschool het recht om de afgesproken rijles of lesblok volledig in rekening te brengen.
 4. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. De meldingsplicht hiervoor is echter wel 48 uur van tevoren anders heeft de rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd voor de leerling.
 5. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er sprake is van een dringende reden. Een dringende reden is bijvoorbeeld: Het overlijden van een naaste familielid, begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis.
 6. De leerling verstrekt naar waarheid alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische fysieke en/of psychische toestand, medicijngebruik, alcoholgebruik en/of drugsgebruik aan de rijschool. Hiervoor wordt gevraagd om ook voor de rijschool een medische Eigen Verklaring naar waarheid in te vullen.
 7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 2.6 genoemde situaties heeft de rijschool het recht deze te verhalen op de leerling en/of ouder(s) en/of voogd(en).
 8. De leerling zit fris naast de instructeur en gedraagt zich naar de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen.

Artikel 3 - Wijze van betaling:

 1. Betalingen zijn alleen contant mogelijk in het directe bijzijn van de instructeur en dient voldaan te worden na iedere losse les.
 2. Voor betaling op rekening in het geval van losse lessen, wordt er per 5 lessen een rekening opgemaakt. De betaling hiervan dient plaats te vinden vóór het verstrijken van de betalingstermijn, gebeurt dit niet dan worden de resterende lessen en/of tussentijdse toetsen en/of examens stop gezet
 3. Voor betaling in het geval van lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de laatste termijndatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de resterende lessen en/of tussentijdse toetsen en/of examens stop gezet.
 4. Komt het toch voor dat de leerling niet op tijd betaalt dan hanteert de rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie hierover een waarschuwing per e-mail. Wordt er dan nog niet betaald ontvang je 7 dagen na deze waarschuwing per e-mail een herinneringsfactuur van de betalingsachterstand. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van €17,00 aan administratiekosten inclusief BTW. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen verstreken zijn na de dagtekening op de herinneringsfactuur. Deze rente bedraagt de wettelijk vastgestelde rente.
 5. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt dan schakelt de rijschool mogelijk een incassobureau in. In dat geval worden de bijkomende kosten aan de leerling en/of ouder(s) en/of voogd(en) in rekening gebracht.
 6. Autorijschool de Toekomst is gerechtigd om tijdens de duur van de opleidingsovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien er sprake is van een pakket-overeenkomst, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 7. Als er een pakket is aangeschaft en de leerling behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig is benut, dan heeft de leerling geen recht op restitutie, er is immers een soort van examengarantie overeengekomen waarna restitutie niet wordt toegepast. Uitzondering hierop is pakket 30 rijlessen.

Artikel 4 - Tussentijdse toets, examen of herexamen:

 1. Als de leerling niet of te laat op de tussentijdse toets en/of examen verschijnt buiten de schuld om van de rijschool, komt de tussentijdse toets en/of examen te vervallen en moet de leerling de kosten dragen voor de aanvraag van een nieuwe tussentijdse toets en/of examen.
 2. Mocht de tussentijdse toets en/of examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door sneeuw of ijzel, dan hoeft de leerling de nieuwe tussentijdse toets en/of examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om de kosten van één extra rijles door te berekenen aan de leerling en/of ouder(s) en/of voogd(en).
 3. Tussen een examen en een herexamen moeten minimaal 3 rijlessen gevolgd worden. De rijles voor aanvang van het herexamen telt hierin niet mee.

Artikel 5 - Beëindigen van een (les)contract of andere overeenkomst:

 1. De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
  •  De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.6)
  •  De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6 - Aanvullende afspraken:

 1. De rijschool kan wanneer het nodig wordt geacht, aanvullende afspraken met de leerling en/of ouder(s) en/of voogd(en) maken. Deze zullen dan in een aparte overeenkomst worden vastgelegd. Echter deze Algemene Voorwaarden zullen op al onze aanvullende overeenkomsten van kracht blijven.

Artikel 7 - Lespakketten:

 1. Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
 2. Als leerling voor het 1e examen gezakt is, mag hij/zij maximaal 3 rijlessen meenemen van het gekochte pakket, als deze nog niet benut zijn.
 3. Is leerling voor het 2e examen gezakt, dan moeten de rijlessen tussen het 2e en 3e examen betaald worden. De rechten op eventuele niet genoten rijlessen van het gekochte pakket komen dan te vervallen.
 4. Rijlessen worden zoveel mogelijk gegeven in combinatie met een andere leerling. Een lesblok van 2 en een half uur voor 1 leerling is na overleg ook mogelijk. Ook is het mogelijk dat de leerling op zijn/haar school/stage/werk adres opgehaald wordt.

Artikel 8 - Vrijwaring: Als de leerling tijdens de rijles, de tussentijdse toets of het examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden:

 1. De rijschool kan onder normale condities de leerling niet aansprakelijk stellen, autorijschool de Toekomst draagt zelf het risico.
 2. Als de leerling zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt, dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaats vindt of een bekeuring wordt verkregen, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. Voorbeeld: als de instructeur een aantal malen heeft verteld, let op je snelheid of niet te dicht langs geparkeerde auto’s (ruimtekussen), dan verwacht de instructeur dat de leerling zijn aanwijzingen ook daadwerkelijk opvolgt.
 3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Het is overigen ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 4. De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.

Artikel 9 - Rijproef rijgeschiktheid:

 1. Wanneer leerling op grond van het indienen van een Eigen Verklaring voor een rijproef Rijgeschiktheid wordt opgeroepen door het CBR en er door de medische afdeling van het CBR wordt bepaald dat u niet rijgeschikt bent, dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de kosten van de geleste uren.

Artikel 10 - Algemene voorwaarden (AV), bemiddeling en geschillen:

 1. De AV liggen/bevinden zich altijd ter inzage in de lesauto.
 2. De AV kun je raadplegen via de webpagina en/of subpagina’s.
 3. Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 4. De rijschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen. Indien de leerling minderjarig is, zal het geschil met de ouder(s) en/of voogd worden besproken en afgehandeld.
 5. De leerling kan, als de in lid 10.4 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als de leerling er niet de voorkeur aangeeft of niets meer onderneemt, bij geschillen tussen leerling en de rijschool ter zake van de in de artikelen 1 t/m 9 van de in deze AV bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken bij:

De rechtswinkel is een laagdrempelige organisatie, waarbij u vraag kosteloos advies krijgt. Zie hiervoor www.rechtswinkeleindhoven.org. U kunt een rechtsbijstandsverzekering inschakelen mits u daarvoor verzekerd bent. U kunt een advocaat raadplegen en eventueel ook een procedure laten starten. U kunt zich ook wenden tot het Juridisch Loket (T) 0900-8020 (€ 0.10 p/m). Of bij de Geschillencommissie Rijopleidingen van de Stichting geschillencommissies (T) 0900-3105310.

Mochten er nog vragen zijn, mail onze rijschool dan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Live betting in bet365 Sport now.